ECODATA

EXHIBITIONS

Leena and Oula A. Valkeapää

September 20, 2020

Manifestations
Leena and Oula A. Valkeapää
2017, Multimedia

Leena and Oula A. Valkeapää. Manifestations, 2017. Photo: Oula A. Valkeapää

Manifestations is a compilation of text messages and emails Oula A. Valkeapää sends to his partner Leena. The verbal and visual messages describe Oula’s Sami background and his life with reindeers. They reveal the parallel existence of the everyday and the mysterious through Oula’s experiences. The messages catalogue various events in an often dream-like reality. They include documentary footage, photography, poetry and less formal texts. The two different media convey knowledge of the Sami culture and its mysticism, which are documented by the poetry of the work. Manifestations is a dialogic work produced by two artists. Leena’s role is to be an inspiring and inquisitive receiver. She also records and edits material produced by Oula and supplements. Oula’s narratives with his own images. Manifestations is a collage where word and image are conjoined in an intensive meditation on being. The manifestations of the work also create an air of questioning where the questions become a part of life, without the need to find clear answers. Living with questions and the mystery of life creates a space for creativity.

Leena and Oula A. Valkeapää (Finland) live on the fells of northern Lapland where no roads can reach them and work together surrounded by natural phenomena. Leena Valkeapää works as an environmental artist and Oula A. Valkeapää continues his family’s tradition of reindeer herding.

Leena Valkeapää (Doctor of Arts) is an artist and researcher who lives in the wilderness in the northwest Lapland, near Kilpisjärvi. Valkeapää is working as a mentor in Ars Bioartica residence. She has exhibited as a visual artist since (1988) and has produced public environmental artworks, including the rock wall piece Ice Veil (1999) in Turku. Her doctoral dissertation Luonnossa, vuoropuhelua Nils-Aslak Valkeapään tuotanon kanssa, 2011 (In the Nature, a dialog with Nils-Aslak Valkeapää´s art) proposed a dialogue with nature and its poets. 

Oula A. Valkeapää is working as a reindeer herder. He is interested in an engagement with the authenticity of a deeply individual experience with nature.

Leena and Oula A. Valkeapää. Manifestations, 2017. ECODATA exhibition, The National Library of Latvia, Riga. Photo: Juris Rozenbergs


Manifestācijas
Lēna un Oula A. Valkeapē
2017, Multimediji

Manifestācijas ir īsziņu un e-pasta ziņojumu apkopojums, ko Oula A. Valkeapē sūta savai partnerei Lēnai. Verbālie un vizuālie vēstījumi apraksta Oula sāmu izcelsmi un viņa dzīvi ar ziemeļbriežiem. Izmantojot Oula pieredzi, tie atklāj ikdienišķā un noslēpumainā paralēlo līdzpastāvēšanu. Ziņojumos ir apkopoti dažādi notikumi, kas bieži vien līdzinās sapņiem. Tajos ietilpst dokumentāli kadri, fotogrāfijas, dzeja un neformālāki teksti. Divi dažādi mediji nodod zināšanas par sāmu kultūru un tās mistiku, ko dokumentē dzeja mākslas darbā. Manifestācijas ir mākslas darbs, ko dialoga formā, ir veidojuši divi mākslinieki. Lēnas loma ir būt iedvesmojošai un zinātkārai ziņu saņēmējai. Viņa arī ieraksta un rediģē Oula sagatavotos materiālus un papildinājumus. Oula vēsta stāstu ar saviem attēliem. Manifestācijas ir kolāža, kurā vārds un attēls tiek apvienoti intensīvā esības meditācijā. Darba manifestācijas rada jautājošu gaisotni, kur jautājumi kļūst par dzīves daļu, bez vajadzības rast skaidras atbildes.

Lēna un Oula A. Valkeapē (Somija) dzīvo Lapzemes ziemeļos, kur nav pieejami ceļi, abiem strādājot dabas fenomenu ieskautā vietā. Lēna Valkeapē ir vides māksliniece un Oula A. Valkeapē turpina savas ģimenes ziemeļbriežu ganīšanas tradīcijas.

Lēna Valkeapē (mākslas zinātņu doktore) ir māksliniece un pētniece, kas dzīvo Lapzemes ziemeļrietumos, netālu no Kilpisjarvi. Valkeapē strādā par mentoru rezidencē Ars Bioartica. Kā vizuālā māksliniece viņa ir izstājusi mākslas darbus kopš 1988.gada. Viņa ir veidojusi publiskus vides mākslas darbus, tostarp klinšu sienas gabalu Ledus plīvurs (1999), Turku. Viņas doktora disertācija Luonnossa, vuoropuhelua Nils-Aslak Valkeapään tuotanon kanssa, 2011 (Dabā, dialogs ar Nilsa-Aslaka Valkeapē mākslu) ierosināja dialogu ar dabu un tās dzejniekiem. Oula A. Valkeapē strādā par ziemeļbriežu ganu. Viņu interesē iesaistīšanās ar dziļi individuālas dabas pieredzes autentiskumu.

Leena and Oula A. Valkeapää. Manifestations, 2017. Photo: Oula A. Valkeapää

Leena and Oula A. Valkeapää. Manifestations, 2017. Photo: Oula A. Valkeapää

Leena and Oula A. Valkeapää. Manifestations, 2017. Photo: Oula A. Valkeapää