ECODATA

EXHIBITIONS

Marcus Maeder

September 20, 2020

Perimeter Pfynwald
Marcus Maeder
2018-2020, Installation

Automatic environmental sound recorder at Pfynwald VS, Switzerland. Photo: Marcus Maeder

The installation Perimeter Pfynwald is an acoustic-artistic representation of the Pfynwald in Switzerland, a forest which is already affected by climate change. In 2018, Marcus Maeder captured sounds of the Pfynwald forest by placing four recorders in different biotopes several kilometers apart. The Pfynwald ecosystem can now be experienced in a way that would not be possible outdoors – through spatial and temporal compression (e.g., acoustic time-lapse and spatial arrangement). Thus, it is possible to experience how drought and heat affect the forest’s soundscapes between spring and fall: the fauna changes or retreats, mountain streams dry up, while the main river becomes louder with increasing melt water of glaciers. The humidity decreases and the temperature rises – microclimatic measurements are used to generate a synthetic forest voice. As air humidity decreases, the sonification gets lower in pitch; and with increasing temperatures, the sonification gets higher – until both lie outside of the audible range and the forest’s voice is silenced.

Marcus Maeder (Switzerland) is a sound artist, researcher and composer of electronic music. Maeder studied Fine Arts in Lucerne/Switzerland, Philosophy in Hagen/Germany and currently pursues his PhD in Environmental Systems Science at ETH Zurich. He has been working as a researcher at the Institute for Computer Music and Sound Technology (ICST) of the Zurich University of the Arts ZHdK since 2005. In his research at the ICST, Maeder is working on data sonification of ecophysiological and climatic processes and studying the acoustic and aesthetic requirements for making them perceptible. Maeder contextualises his scientific and artistic work in the fields of Acoustic and Soundscape Ecology.

Marcus Maeder. Perimeter Pfynwald, 2018-2020. ECODATA exhibition, The National Library of Latvia, Riga. Photo: Juris Rozenbergs

Finvaldes perimetrs
Markuss Mēders
2018-2020, Instalācija

Instalācija Finvaldes perimetrs, audio formā, mākslinieciski reprezentē Finvaldes mežus Šveicē, kas cieš no klimata pārmaiņām. 2018.gadā mākslinieks, Finvaldes mežā ierakstīja skaņas, izvietojot četrus skaņas ierakstītājus, dažādos biotopos vairāku kilometru attālumā vienam no otram. Finvaldes ekosistēmu tagad ir iespējams iepazīt tā, kā tas nebūtu iespējams ārpus telpām, instalācijai radot ierobežotu telpu un laiku (proti, akustiskā dabas fenomenu paātrinājumā un instalācijas telpiskā izvietojuma formā). Līdz ar to ir iespējams pieredzēt, kā sausums un karstums ietekmē dabas skaņas ainavas, laikā starp pavasari un rudeni: fauna mainās vai pakāpeniski izzūd, kalnu strauti izžūst, kā arī kūstot ledājiem, upē aug ūdens līmenis un tā šalc arvien skaļāk. Mitrums samazinās un temperatūra paaugstinās – mikroklimatiski mērījumi tiek izmantoti, lai ģenerētu sintētisku meža balsi. Gaisa mitrumam pazeminoties, sonifikācijas skaņas augstums kļūst zemāks; temperatūrai augot, skaņa kļūst augstāka – līdz abi atrodas ārpus dzirdamības diapazona un meža balss apklust.

Markuss Mēders (Šveice) ir skaņu mākslinieks, pētnieks un elektroniskās mūzikas komponists. Mēders ir studējis tēlotājmākslu Lucernā / Šveicē, filozofiju Hāgenā (Vācija) un apgūst vides sistēmu zinātnes doktora studijas Cīrihes ETH. Kopš 2005. gada viņš strādā kā pētnieks Cīrihes Mākslas universitātes ZHdK Datormūzikas un skaņas tehnoloģiju institūtā (ICST). Veicot savu pētījumu ICST, Mēders strādā pie ekofizioloģisko un klimatisko procesu datu sonifikācijas un pēta nepieciešamos akustiskos un estētiskos faktorus, kas padarītu tos uztveramus. Mēders kontekstualizē savu zinātnisko un māksliniecisko darbību akustiskās un skaņu ainavas ekoloģijas jomā.

Marcus Maeder. Perimeter Pfynwald, 2018-2020. ECODATA exhibition, The National Library of Latvia, Riga. Photo: Juris Rozenbergs
Marcus Maeder. Perimeter Pfynwald, 2018-2020. ECODATA exhibition, The National Library of Latvia, Riga. Photo: Kristine Madjare