ECODATA

EXHIBITIONS

Rasa Smite & Raitis Smits

September 20, 2020

Atmospheric Forest
Rasa Smite and Raitis Smits
2020, Immersive installation

On view at RIXC Gallery, Lencu iela 2 until January 31, 2021. Opening: October 9, 2020, at 19.00

Rasa Smite, Raitis Smits. Atmospheric Forest, 2020.

Atmospheric Forest is an immersive installation that visualizes the complex relations between a forest, climate change and the atmosphere. It is an outcome of a three-year artistic research project on Pfynwald, an ancient Alpine coniferous forest.
Trees emit large amounts of volatile organic compounds that we can sense as a habitual scent of the forest. Scientists have long known about the link between the fragrant forest. While some believe that the strong smell of a pine forest indicates that climate change can be limited, others suggest that the volatile emissions could make global warming worse.
Atmospheric Forest reveals patterns of this complexity by visualizing the data of volatile emissions and resin pressure in pine trees. To create the Atmospheric Forest, the scientific laser scanner was used to scan the Pfynwald in point cloud. The viewer can navigate through the emitting trees of virtual forest, observe the forest from the bottom up, and follow the path through the tree trunk to get far up above the emitting forest, experiencing the interactions between the terrestrial ecosystems and atmosphere.
The resin, responsible for the pine scent, was harvested during the various field trips to Pfynwald and transformed into the volatile liquid of turpentine and colophon sculpture, accompanying VR installation.

Rasa Smite and Raitis Smits (Latvia) are internationally acknowledged artists and cultural innovators, who work at the intersection of art, science and emerging media; in their artistic practice, Smite and Smits work together as an artist duo. They are co-founders of RIXC Center for New Media Culture in Riga (Latvia) and curators of the annual RIXC Art and Science festival. They also work as researchers and educators in Latvia, Europe and the US. Their more recent artworks address the relationship between nature and technology, people and plants, such as Talk to Me and Biotricity series, which have been exhibited in HeK in Basel, Ars Electronica in Linz, National Science and Technology Museum in Stockholm, Van Abbe Museum for Modern and Contemporary Arts in Eindhoven, ZKM in Karlsruhe, MIT Center for Theoretical Physics in Boston, Venice Architecture Biennial. Smite & Smits have received The Excellence in Culture Award (2017) from Latvian Ministry of Culture. Their artwork “Swamp Radio. Fluctuations of Microworlds” (2018) was nominated for Purvitis Prize in Visual Arts of Latvia in 2019; “Atmospheric Forest” was nominated for Purvitis Prize in 2020.

Rasa Smite, Raitis Smits. Atmospheric Forest, 2020. The ECODATA: Atmospheric Forest exhibition, RIXC gallery, Riga, Latvia. Photo: Kristine Madjare


Atmosfēriskais mežs
Rasa Šmite un Raitis Šmits
2020, Imersīva instalācija

Apskatāms RIXC galerijā, Lenču ielā 2 līdz 2021.gada 31.janvārim. Atklāšana: 9.oktobrī, plkst. 19.00

Atmosfēriskais mežs vizualizē komplicētās attiecības starp mežu, klimata pārmaiņām un atmosfēru. Darbs ir balstīts uz trīs gadu garumā veikta mākslinieciska pētījuma, kas norisinājās Finvaldes mežos Šveicē  – senos Alpu skujkoku mežos, kas cieš no sausuma.
Koki izdala lielu daudzumu gaistošo organisko savienojumu, ko mēs uztveram kā meža smaržu. Zinātnieki jau ilgi ir zinājuši par saistību starp smaržojošo mežu un klimata sasilšanu – kamēr daži uzskata, ka stiprā priežu meža smarža norāda uz to, ka klimata pārmaiņas varētu tikt ierobežotas, citi domā, ka gaistošās emisijas varētu pasliktināt globālo sasilšanu.
Atmosfēriskais mežs atklāj saistības, vizualizējot datus, kas ilustrē gaistošās emisijas un sveķu spiedienu priedēs vienas augšanas sezonas laikā. Skatītājs var pārvietoties starp kokiem, kas izplata gaistošās emisijas, vērot mežu no apakšas un izsekot ceļam cauri koka stumbram līdz koku galotnēm, vērojot savstarpejo mijiedarbību starp Zemes ekosistēmām un atmosfēru.
Sveķi, kas rada priedēm raksturīgo smaržu, vairāku braucienu laikā tika ievākti Finvaldē un pārveidoti par gaistošu terpentīna un kolofona skulptūru šķidrumu, kas ir izstādīts līdzās VR instalācijai.

Rasa Šmite un Raitis Šmits (Latvija) ir starptautiski atzīti mākslinieki un kultūras novatori, kas strādā ar zinātni un jaunajām tehnoloģijām; mākslinieciskajā praksē, Šmiti kopīgi veido mākslas darbus. Šmiti ir Jauno mediju kultūras centra RIXC dibinātāji un ikgadējā RIXC Mākslas un zinātnes festivāla kuratori. Šmiti darbojas kā pētnieki un pasniedzēji Latvijā, Eiropā un ASV. Šmitu jaunākajos mākslas darbos tiek risinātas attiecības starp dabu un tehnoloģijām, cilvēkiem un augiem, piemēram, Runā ar mani un Biotricity darbu sērija, kuri ir bijuši izstādīti Hek Bāzelē, Ars Electronica Lincā, Nacionālajā Zinātnes un tehnoloģiju muzejā Stoholmā, Vanbē Modernās un laikmetīgās mākslas muzejā Eindhovenā, ZKM Karslrūē, MIT Teorētiskās fizikas centrā Bostonā, Venēcijas arhitektūras biennālē. 2017. gadā ieguva LR Kultūras ministrijas Izcilības balvu kultūrā un divas reizes nominēti Purvīša balvai – 2019. gadā par personālizstādi “Mikropasauļu svārstības” un 2020.gadā par mākslas darbu “Atmosfēriskais mežs” izstādē “Kritiskās zonas”, Vācijā.

Rasa Smite, Raitis Smits. Atmospheric Forest, 2020. The ECODATA: Atmospheric Forest exhibition, RIXC gallery, Riga, Latvia. Photo: Kristine Madjare

Rasa Smite, Raitis Smits. Atmospheric Forest, 2020. The ECODATA: Atmospheric Forest exhibition, RIXC gallery, Riga, Latvia. Photo: Kristine Madjare

Rasa Smite, Raitis Smits. Atmospheric Forest, 2020. The ECODATA: Atmospheric Forest exhibition, RIXC gallery, Riga, Latvia. Photo: Kristine Madjare
Rasa Smite, Raitis Smits. Atmospheric Forest, 2020. The ECODATA: Atmospheric Forest exhibition, RIXC gallery, Riga, Latvia. Photo: Kristine Madjare

Rasa Smite, Raitis Smits. Atmospheric Forest, 2020. The ECODATA: Atmospheric Forest exhibition, RIXC gallery, Riga, Latvia. Photo: Kristine Madjare

Rasa Smite, Raitis Smits. Atmospheric Forest, 2020.