ECODATA

EXHIBITIONS

Tamiko Thiel & /p

September 20, 2020

Unexpected Growth 
Tamiko Thiel and /p
2018, Augmented Reality Installation 

Unexpected Growth, augmented reality installation, Tamiko Thiel and /p, 2018. Visualization in the National Library of Latvia. Originally commissioned by Whitney Museum of American Art, and in their collection.

Perturbations in the natural order have torn the fabric of the space-time continuum, and unexpected growths are seeping into our world. In 2018, one such growth invaded the 6th floor terrace of the Whitney Museum in New York, completely covering it with strange growths. Plastic refuse seems to have become animate, even mobile. Following natural rules of growth the plastics have grown into strange coral-like structures. They seemed to be affected by the mediated human gaze, slowly bleaching as the effects of electromagnetic radiation from our smartphones accumulate over the day. 
The recent discovery of this growth in Riga makes it alarmingly clear that this growth is spreading around the world, as the ocean waters are warming quickly and becoming increasingly full of the plastics that these corals use to build their structures. It is still unclear how the plastics are incorporated into living systems, and what effects these coral-plastic symbioses will have on the larger ecosystems, especially on animals all along the food chain – up to human beings – who feed off of sea flora and fauna. 
Is this our future, as water-borne plastic waste becomes more numerous than fish in the sea? 

Unexpected Growth was commissioned by the Whitney Museum of American Art NY, where the first edition is in the permanent collection. 

Tamiko Thiel (US/Germany) was awarded the 2018 Visionary Pioneer Award by the Society for Art and Technology Montreal for over 30 years of media artworks exploring the interplay of place, space, the body and cultural identity in political and socially critical artworks. She was lead product designer on the Connection Machine CM1/CM2. This was the first commercial AI supercomputer and in 1989 the fastest computer on earth; one CM-2 is now in the design collection of MoMA NY. Her first virtual reality work was in 1994 as producer and creative director of Starbright World, in collaboration with Steven Spielberg. Her VR art installation Beyond Manzanar (2000, with Zara Houshmand) is in the collection of the San Jose Museum of Art. A more recent VR work, Land of Cloud (2017), was created as an GoogleVR artist in residence and won the Audience Award at the 2018 VRHAM VR Festival in Hamburg. Her first augmented reality artwork ARt Critic Face Matrix was part of the path-breaking AR intervention into MoMA NY in 2010, after which she organized an AR intervention into the Venice Biennial in 2011, showing her Shades of Absence work series. Her AR commissions since then include Unexpected Growth for the Whitney Museum, now in the permanent collection. 
Since 2018, Thiel has been collaborating with the artist /p (Germany) on many augmented reality artworks.

Tamiko Thiel and /p. Unexpected Growth, 2018. ECODATA exhibition, The National Library of Latvia, Riga. Originally commissioned by Whitney Museum of American Art, and in their collection. Photo: Kristine Madjare


Negaidītā izaugsme
Tamiko Tīla un /p
2018, Augmentētās realitātes instalācija

Dabiskās kārtības perforācijas ir plosījušas telplaika kontinuuma audumu, mūsu pasaulē ieplūstot negaidītiem pieaugumiem. 2018. gadā viens šāds pieaugums ielauzās Vitnija muzeja Ņujorkas 6. stāva terasē, pilnībā pārklājot to ar dīvainiem izaugumiem. Plastmasas atkritumi šķietami ir kļuvuši animēti, pat mobili. Ievērojot dabiskos augšanas priekšnoteikumus, plastmasa ir izaugusi par dīvainām koraļļiem līdzīgām struktūrām. Šķiet, ka tos ietekmē pastarpināts cilvēka skatiens – lēnām izbalojot, kamēr viedtālruņu elektromagnētiskā starojuma ietekme uzkrājas.
Nesenais šīs izaugsmes atklājums Rīgā liek saprast, ka šī izaugsme izplatās visā pasaulē, jo okeāna ūdeņi ātri sasilst un kļūst arvien pilnāki ar plastmasu, ko šie koraļļi izmanto, lai izveidotu savas struktūras. Joprojām nav skaidrs, kā plastmasa tiek iekļauta dzīvajās sistēmās un kādu ietekmi šīs koraļļu-plastikas simbiozes atstās uz lielākām ekosistēmām, it īpaši uz dzīvniekiem un cauri visai barības ķēdei  – līdz pat cilvēkiem -, kuri barojas no jūras floras un faunas.
Vai tā ir mūsu nākotne, ūdens atkritumu plastmasas atkritumu skaitam pārsniedzot zivju skaitu jūrā?

Negaidītā izaugsme ir tapusi pēc Vitnija Amerikas Mākslas muzeja (Ņujorkā) pieprasījuma, kur mākslas darba pirmais izdevums atrodas pastāvīgajā kolekcijā.

Tamiko Tīlai (ASV/Vācija) tika piešķirta Monreālas Mākslas un tehnoloģiju biedrības 2018. gada Visionary Pioneer balva par politiski un sabiedriski kritisku mediju mākslas darbu izstrādi vairāk nekā 30 gadu garumā, kas pētīja vietas, telpas, ķermeņa un kultūras identitātes mijiedarbību. 
Viņa bija Connection Machine CM1 / CM2 vadošā produktu dizainere. Šis bija pirmais komerciālais AI superdators un 1989. gadā ātrākais dators pasaulē; viens no CM-2 datoriem tagad atrodas Ņujorkas Modernās mākslas muzeja dizaina kolekcijā. Viņas pirmais virtuālās realitātes darbs tapa 1994. gadā, strādājot kā Starbright World  producentei un radošajai vadītājai, sadarbībā ar Stīvenu Spīlbergu. Viņas VR mākslas instalācija Aiz Manzanaras (2000, kopā ar Zāru Hausmandu) atrodas Sanhosē Mākslas muzeja kolekcijā. Viens no nesenākajiem VR darbiem – Mākoņa zeme (2017) tika izveidots rezidencē kā GoogleVR māksliniecei un ieguva skatītāju balvu 2018. gada VRHAM VR festivālā Hamburgā. Viņas pirmais augmentētās realitātes mākslas darbs ARt Critic Face Matrix bija daļa no AR intervences Ņujorkas Modernās mākslas muzejā 2010. gadā; 2011. gadā māksliniece organizēja AR intervenci Venēcijas biennālē, demonstrējot savu darbu sēriju Prombūtnes nokrāsas. Tagad pastāvīgajā kolekcijā Vitnija Amerikas Mākslas muzeja (Ņujorkā) ir izstādīts darbs Negaidītā izaugsme, kas ir tapis pēc muzeja pasūtījuma.Kopš 2018. gada Tīla sadarbojas ar mākslinieku /p (Vācija) daudzos augmentētās realitātes mākslas darbos.

Unexpected Growth, augmented reality installation, Tamiko Thiel and /p, 2018. Visualization in the National Library of Latvia. Originally commissioned by Whitney Museum of American Art, and in their collection.
Tamiko Thiel and /p. Unexpected Growth, 2018. ECODATA exhibition, The National Library of Latvia, Riga. Originally commissioned by Whitney Museum of American Art, and in their collection. Photo: Juris Rozenbergs